DEFINITIES
TrouwenTexel: Gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Sophie Brügemann, handel onder de naam “TrouwenTexel”; gevestigd te Texel aan de Warmoesstraat 2a en ingeschreven in het handelsregister onder KVK nummer 68571887

Opdrachtgever: De wederpartij van TrouwenTexel zijnde diegene die de opdracht aan TrouwenTexel heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam TrouwenTexel een bruiloft, evenement, jubileum, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest organiseert of reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd. Overeenkomst: De overeenkomst van de opdracht tot dienstverlening

Artikel 1 - ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TrouwenTexel alsmede op alle overeenkomsten en alle overige rechtsverhoudingen tussen TrouwenTexel en Opdrachtgever met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door TrouwenTexel uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

Artikel 2 - TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht TrouwenTexel niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.
2.4 De overeenkomst tussen TrouwenTexel en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van TrouwenTexel van een door Opdrachtgever ondertekende offerte
2.5 Indien TrouwenTexel op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot strand komt, is Opdrachtgever gehouden de door TrouwenTexel gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatie bezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.
2.6 In geval de Overeenkomst tussen TrouwenTexel en meerdere Opdrachtgevers wordt gesloten, dan zijn alle Opdrachtgever hoofdelijk verbonden voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 3 - MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke TrouwenTexel overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door TrouwenTexel gewenste vorm en wijze aan TrouwenTexel ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat TrouwenTexel onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan TrouwenTexel ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derde afkomstig zijn. TrouwenTexel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat TrouwenTexel bij de overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie.
3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever door TrouwenTexel noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde TrouwenTexel in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de overeenkomst . Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
3.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien heeft TrouwenTexel in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
3.6 Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning , dan dient dit minimaal 4 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan TrouwenTexel schriftelijk bekend gemaakt worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.
3.7 Opdrachtgever diens op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor TrouwenTexel en de eventueel door ingeschakelde derden. Als de trouw of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woonmg van TrouwenTexel is gelegen dan zal TrouwenTexel de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen TrouwenTexel en Opdrachtgever hierover plaatsvinden.
3.8 Opdrachtgever geeft toestemming aan TrouwenTexel tot het gebruik van het beeldmateriaal - in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan - ten behoeve van het portfolio van TrouwenTexel.
3.9 Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 4 weken voorafgaande bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal TrouwenTexel hiervoor een bedrag van €175,- inclusief btw per vastlegging c.q wijziging voor in rekening brengen.

Artikel 4 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 TrouwenTexel is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door TrouwenTexel van door Opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 40% van de overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1
4.2 Indien en voor zover goede uitviering van de Overeenkomst dit vereist, heeft TrouwenTexel het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.
4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals leveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.5 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met TrouwenTexel overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van TrouwenTexel om de opdracht correct uit te voeren.
4.6. De stylingmaterialen die TrouwenTexel ter beschikking stelt blijven eigendom van Trouwentexel met uitzondering van (verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan TrouwenTexel worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan TrouwenTexel te vergoeden.

Artikel 5 - WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te berichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TrouwenTexel de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3. TrouwenTexel behoudt zich het recht voor om - indien er meer dan drie maanden zijn versteken sinds het sluiten van de overeenkomst - de bedongen prijs te verhogen als gevolg van letterlijk opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. TrouwenTexel is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te dele en toe te lichten.
5.4 Bovendien mag TrouwenTexel het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulk niet toerekenbaar is aan TrouwenTexel, dat in redelijkheid niet van TrouwenTexel mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag, TrouwenTexel zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. TrouwenTexel zal daarbij de omgang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

Artikel 6 - HONORARIUM
6.1 Het honorarium van TrouwenTexel is exclusief onkosten van TrouwenTexel en exclusief declaraties van door TrouwenTexel ingeschakelde derden.
6.2 De door TrouwenTexel gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland maar buiten Texel worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van €0,45 per gereden kilometer.

Artikel 7 - BETALING
7.1 het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de (volledige) organisatie van een bruiloft, zowel in binnen als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: €500,00 bij tot stand komen van de Overeenkomst, het overige bedrag één maand voor de bruiloft.
7.2 Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en TrouwenTexel anders is overeengekomen.
7.3 Na de dag van de bruiloft ontvangt Opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan debitering ontstaan door wijziging van de Overeenkomst.
7.4 Eventuele bewaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het nietbetwiste deel van de factuur niet op.
7.5 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal TrouwenTexel aanspraak maken op:
  • de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
  • indien Opdrachtgever consument is de buitengerechtelijke kosten conform “het besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in aurikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigd btw, afhankelijk van Opdrachtgever of deze omzetbelasting kan verrekenen;
  • indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natruurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen met een minimum van €200,00

Artikel 8 - ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES
8.1 Reclames dienen binnen 1 week na ontdekking en uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij TrouwenTexel te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TrouwenTexel instaat is adequaat te reageren.
8.2 TrouwenTexel dient in staat te worden gesteld de ingediende reclame te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is en indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TrouwenTexel slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.8.3 Het tijdig reclameren ontlaat Opdrachtgever niet van de op haar rustende (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 9 - ONTBINDING, BEÉINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
9.1 TrouwenTexel heeft recht de Overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever indien de inhoud van de Overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van TrouwenTexel onvoldoende wordt gewaarborgd of hij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
9.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TrouwenTexel op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TrouwenTexel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
9.3 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een bruiloftsverzekering af te sluiten.
9.4 Indien Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt c.q. annuleert, dan zullen overeengekomen honorarium en de door TrouwenTexel gemaakte kosten , waaronder de vergoeding aan de artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed met een minimum van 80% 16 weken voor de dag van de bruiloft; 95% bij annulering 3 tot 16 weken voor de dag van de bruiloft en 100% bij annulering in de laatste 3 weken voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft.

Artikel 10 - AANSPRAKELIJKHEID
10.1 TrouwenTexel zal haar werkzaamheden nar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan TrouwenTexel onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is TrouwenTexel voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van TrouwenTexel die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is TrouwenTexel slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium. TrouwenTexel is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s).
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan : - de redelijke kosten ter vasttelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van TrouwenTexel in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan TrouwenTexel toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.3 TrouwenTexel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, renre- en/of vertragingsschade, schade van weg weersomstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door TrouwenTexel gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
10.4 Als TrouwenTexel bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt als bedoeld in artikel 4.2 dan is TrouwenTexel nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft TrouwenTexel de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede names Opdrachtgever te aanvaarden.
10.5 TrouwenTexel is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, TrouwenTexel of derden.

Artikel 11 - VRIJWARING
11.1 Opdrachtgever vrijwaart TrouwenTexel voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan TrouwenTexel onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten doe Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van TrouwenTexel en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart TrouwenTexel voor aanspraken van deren met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart TrouwenTexel voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4
11.4 Indien Opdrachtgever aan TrouwenTexel informatiedragers, elektronische bestanden of software ect. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 - OVERMACHT
12.1 TrouwenTexel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst doen zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die TouwenTexel niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval, diefstal. brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.
12.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door TrouwenTexel op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan TrouwenTexel bekend is gemaakt , noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.
12.3 Voor zoveel TrouwenTexel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze al kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is TrouwenTexel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 - GEHEIMHOUDING
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dot door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Indoen, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, TrouwenTexel gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en TrouwenTexel zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is TrouwenTexel niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van bewerkelijk dientengevolge gelden en te lijden schade.

Artikel 14 - INTELLECTUELE EIGENDOM
14.1 TrouwenTexel behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruik en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
14.2 Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van TrouwenTexel , een en ander in de ruimste zin des woorden, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudigen en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slecht na verkregen schriftelijke toestemming van TrouwenTexel toegestaan.

Artikel 15 - GESCHILLEN
15.1 geschillen tussen TrouwenTexel en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van TrouwenTexel.
15.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat TrouwenTexel zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 16 - TOEPASSELIJK RECHT
16.1 Op elke rechtsverhouding tussen TrouwenTexel en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden

TrouwenTexel